Deklaracja Dostępności

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Skorupski, a.skorupski@gcpu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu *669 979 202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
ul. Wrzeszczańska 29
80- 409 Gdańsk

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 2. Dojazd do budynku GOPZiPU od ulicy Kościuszki i Bohomolca. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście z podwójnymi drzwiami nieautomatycznymi.  Jest zadaszone i nie posiada schodów. Dojazd do budynku drogą utwardzoną, do wejścia prowadzi chodnik. Przy wejściu jest usytuowana obsługa recepcyjna.

 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 4. Budynek jednokondygnacyjny. Posiada szerokie schody i ogólnodostępne korytarze.W budynku nie ma windy.

 5. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 6. W budynku jest zamontowana platforma automatyczna dla wózków inwalidzkich. Nie ma pętli indukcyjnych, , oznaczeń w alfabecie Braille'a i napisów powiększonych dla osób niewidomych i niedowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

 7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na terenie placówki nie ma miejsc wyznaczonych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 9. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

 11. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
 12. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 1. Platforma automatyczna dla wózków inwalidzkich
 2. Wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych z zamontowanym systemem przyzywowym
 3. Toaleta dla klientówposiada przewijak dla dzieci

Utrudnienia

 1. Brak oznaczeń w język Braille’a
 2. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.