Ochrona Danych Osobowych

To jest archiwalna wersja strony z dnia 07.01.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą przy ulicy Kołobrzeskiej 61, 80-397 Gdańsk., adres e-mail: biuro@opz.gdansk.pl, tel. 58 5534311;

2.     Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@opz.gdansk.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3.     Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielanie informacji i pomocy przez specjalistów Poradni Zdrowego Życia oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków administratora w związku z celami ustawowymi i statutowymi w przedmiocie działalności zgodnie z Art. 6 pkt 1, lit a, c oraz e w związku z Art. 9 ust 2, lit a i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa. 

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

7.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a i Art. 9 ust 2, lit a ogólnego rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

8.     Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne; 

10.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Klauzula informacyjna do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawa PZP oraz wyłączonych z ustawy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż : 
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański 29, 80-409Gdańsk., adres e-mail:
biuro@opz.gdansk.pl, tel. 58 320 02 56;

2.     Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@opz.gdansk.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
        1. podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96             ust. 3 pzp oraz w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej
        2. podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także             podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.     Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

8.     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Opublikował: Andrzej Skorupski
Publikacja dnia: 07.01.2021, 14:37
Dokument oglądany razy: 1 131
Podpisał: Andrzej Skorupski
Dokument z dnia: 07.01.2021